Bokningsvillkor

Regler & Villkor för bokning av boende, skidhyra och liftkort.

Avbokningsvillkor
Vid avbokning gjord mellan 60 dagar och 15 dagar innan ankomst, debiteras 250kr i avgift. Vid avbokning senare än 14 dagar innan ankomst debiteras 50% av bokningens totalbelopp.

Ändra i bokningen
Om du vill göra ändringar i din bokning, kan du göra det genom att ringa oss på telefon 0647-70101 eller skicka e-post till info@storlienhogfjallshotell.se.

Avbokning vid akut sjukdom/oförutsedda händelser
Under oförutsedda händelser går det att avboka vistelsen hos Storlien Högfjällshotell AB utanför gällande avbokningsregler. Det innebär att om du uppfyller och följer villkoren, kan du få tillbaka upp till 100% av totalbeloppet exkl. avgift på 250kr. Med oförutsedda händelser åsyftas:

- Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, din medresenär, maka/make, sambo, dina eller din respektives föräldrar, barn eller syskon.

- Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, vilket innebär att det inte är rimligt att begära att du ska genomföra din resa.

- Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Av läkarintyg ska diagnos, datum för första läkarbesök samt orsak till att läkaren avråder från resa framgå. Kontakt med intygsgivaren ska ha skett före det att resan skulle ha påbörjats.

För att du ska få tillbaka dina pengar måste orsaken till din avbokning allmänt sett vara oförutsedd, oväntad och av sådan art att du inte rimligen kan genomföra resan. Det innebär exempelvis att om du saknar för resan nödvändiga resehandlingar som t.ex. pass, visum eller liknande, godtar vi inte detta som giltigt skäl till avbokning.

Gästens skyldigheter
Att bevaka din e-post och vara tillgänglig på det telefonnummer du angett vid bokningen.

Kontrollera bokningsbekräftelsen så snart du fått den. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.

Att följa ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för hotellrum, restaurang, barer, pool, gym, bastun samt skidanläggning.

Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten eller anläggningen och dess inventarier, genom att du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös.

Vid felaktigt utlöst brandlarm/sprinkler kan du personligen komma att bli ersättningsskyldig ca 15000 kronor.

Om klagomål ang. störande uppträdande inkommer till Storlien Högfjällshotell AB har vi rätt att omedelbart avhysa gästen från boendet/området om rättelse inte sker omedelbart efter tillsägelse. I det fallet sker ingen återbetalning för resterande vistelsetid.

Om du har något klagomål ska du i första hand kontakta receptionen så att eventuella oklarheter kan lösas under din vistelse.

Du ska vid bokningstillfället uppge om du lider av någon form av rörelsehinder, matallergier eller andra handikapp. Om du reser hit med rullstol, ber vi dig kontakta oss på Storlien Högfjällshotell AB info@storlienhogfjallshotell.se eller ringa oss på (+46) (0) 647 701 01.

Reklamation/tvister
Fel som uppstår under vistelsen skall rapporteras omedelbart. Detta görs i första hand till receptionen på Storlien Högfjällshotell AB. Om du underlåtit att söka rättelse under din vistelse och därmed inte gett Storlien Högfjällshotell AB möjlighet att rätta till eventuella brister, kan du inte i efterhand kräva ersättning. Om du ändå inte är nöjd med kompensationen/ersättningen skall detta skriftligen framföras Storlien Högfjällshotell AB snarast möjligt och senast 14 dagar efter hemkomst. Kommer vi inte överens, kan du vända dig till Konsumentvägledningen i din kommun eller Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Kontaktuppgifter hittar du på www.konsumentverket.se och www.arn.se.

Force Majeure Force Majeure betyder ovanliga, oförutsebara och oundvikliga händelser utanför Storlien Högfjällshotell AB:s kontroll, som utgör ett hinder för att resan inte kan genomföras.

Händelser som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Inklusive men inte begränsat till krig, krigshot, upplopp, civil olydnad eller strejk, myndighetsåtgärd, terroristhandling, natur- eller industrikatastrof, brand, svåra väderleksförhållanden, vattennivån i floder eller översvämningar, stängning av flygplatser och kan även inkludera arbetskonflikt som rör tredje part, tekniska problem eller underhållsproblem eller oförutsedda operativa beslut från flygbolag som ändringar i tidtabellen eller avbrott i IT-infrastrukturen (inklusive men inte begränsat till vår hemsida). Under dessa förhållanden är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.

Allmän information
Vi reserverar oss för eventuella ändringar av tider, priser, betalnings- och rabattvillkor som beslutas under prisernas giltighetstid. Priser för kommande säsonger är alltid preliminära.

Observera att vid grupp- och specialbeställningar gäller särskilda bokningsvillkor. För mer information, vänligen kontakta Storlien Högfjällshotell AB.

Storlien Högfjällshotell AB
Geijerbacken 10
83799 Storlien, Sverige

+46 (0) 647 701 01
info@storlienhogfjallshotell.se
www. storlienhogfjallshotell.se
Org. nummer: 556837-4614

Betalningsvillkor
Bokning
Du måste vara minst 18 år fyllda för att boka/ingå i avtal med Storlien Högfjällshotell AB.

Betalning
Betalning kan göras med kredit- och/eller bankkort eller Swish via hemsidan. Observera att alla betalningar ska ske i SEK.