Sekretess

IN ENGLISH

Börjar gälla: 2024-06-05

Aktualiserad den: 2024-06-05

Här beskrivs sekretesspolicyn hos Storlien Högfjällshotell AB vid insamling och användning av de uppgifter vi får när du går in på https://www.storlienhogfjallshotell.se (“servicetjänsten”). Detta sekretessförfarande beskriver dina integritetsrättigheter och vilket skydd sekretesslagarna ger dig.

Genom att utnyttja våra tjänster ger du ditt samtycke till insamling och användning av dina uppgifter enligt denna sekretesspolicy. Vi ber dig avstå från åtkomst till eller nyttjande av våra tjänster om du inte önskar ge ditt samtycke till att dina uppgifter insamlas och används enligt beskriven information i vår sekretesspolicy. Denna sekretesspolicy har skapats med hjälp av sekretesspolicygenerator för cookieskript.

Storlien Högfjällshotell AB är behörigt att modifiera denna sekretesspolicy när som helst. Detta kan ske utan förvarning.

Storlien Högfjällshotell AB publicerar sin sekretesspolicy på sin https://www.storlienhogfjallshotell.se webbplats.Insamling och använding av dina personliga uppgifter


Uppgifter som vi samlar in

När du använder våra digitala tjänster blir du ombedd att ange dina personliga uppgifter som vi kan använda för identifiering eller kontaktupptagande. https://www.storlienhogfjallshotell.se inhämtar följande uppgifter:

 • Användaruppgifter
 • Namn
 • E-post
 • Nummer till mobiltelefon
 • Hemadress
 • Betalningsinformation

I användaruppgifterna ingår följande:

 • IP-address till datorer som besöker hemsidan
 • Begäran om webbsida
 • Begäran om webbsidor
 • Webbläsare för att komma till webbsidan
 • Tid och datum för besök


Hur vi samlar in uppgifter

https://www.storlienhogfjallshotell.se samlar in och tar emot uppgifter från dig på följande sätt:

 • När du fyller i registeringsformuläret eller på annat vis skickar dina personliga uppgifter.

Dina uppgifter kommer sparas upp till 365 dag(dagar), efter att du har har sagt upp ditt konto. Dina uppgifter kan händelsevis behållas längre för underrättelser eller journalföring enligt tillämplig lagstiftning. Information som inte identifierar dig som person kan sparas i obegränsad tid.Hur vi använder dina uppgifter

https://www.storlienhogfjallshotell.se får använda dina uppgifter för följande ändamål:

 • Tillhandahålla och bedriva våra digitala tjänster, samt kontrollera användningen av våra service.
 • För andra ändamål. Storlien Högfjällshotell AB använder dina uppgifter för att genomföra dataanalyser och intentifiera användartrender eller utröna effekten av egna marknadskampanjer, när skälig anledning finns. Vi använder dina uppgifter i syfte att utvärdera och förbättra vår egen service som produkter, tjänster, produkter och marknadsföringsåtgärder.
 • Hantering av kundbeställningar. Dina uppgifter som e-postadress, telefonnummer, profil på sociala medier och övriga information om användarkonton kommer användas för att behandla beställningar som kommer in via oss.
 • Hantera ditt konto. Dina personliga uppgifter kan ge tillgång till åtskilliga servicefunktioner som vi tillhandahåller till registrerade användare.
 • För att efterleva kontraktet. Dina personliga uppgifter är en hjälp vid upprättande, genomförande och efterlevnad av köpekontraktet avseende profukter och tjänster som du köpt genom via våra tjänster.


Hur vi delar uppgifter om dig

Storlien Högfjällshotell AB kommer tillfälligtvis dela dina uppgifter i följande situationer:

 • Dela uppgifter med filialer. Storlien Högfjällshotell AB kommer dela dina uppgifter med sina filialer. Bland dessa kan det tänkas finnas moderbolag, dotterbolag, vänföretag eller företag som kontrolleras av oss.


Dela via tredje man

Tredje man som vi delar dina personuppgifter med måste ange vad denne kommer använda dem till. Tredje man får endast behålla dina uppgifter under den tidsperiod som anges vid begärand om och erhållande av nämnd information. Tredje man som tillhandahåller digitala tjänster har inte rätt att samla in, sälja eller använda dina personuppgifter, med undantag för vad som krävs för angivet ändamål.

Dina uppgifter kan dels med tredje man för följande ändamål:

 • Uppgifter för analys. Dina personuppgifter kan komma delas med analysverktyg på nätet för att spåra och genomföra analyser av trafiken på webbplatsen.
 • Betalningsprocesser och återbetalningstjänster. Dina uppgifter används för att genomföra betalningar vid köp, återbetalning eller dylika begärda funktioner.
 • Marknadsföringsåtgärder. Dina personuppgifter används i syfte att skapa och skicka nyhetsbrev, reklam och vidta digitala marknadsföringsåtgärder etc.Dina personuppgifter används i syfte att skapa och skicka nyhetsbrev, reklam och vidta digitala marknadsföringsåtgärder etc.

Om du beslutar att ge ut sådana uppgifter vid registrering eller på annat vis, ger du Storlien Högfjällshotell AB samtidigt ditt samtycke till att använda, dela och spara dem i överensstämmelse med vad som anges i denna sekretesspolicy.

Dina uppgifter kan komma att lämnas ut för följande ändamål:

 • För att efterleva tillämplig lagstiftning, bestämmelser och domstolsavgöranden.
 • Vid bearbetning av anmälningar om att din anmändning av våra tjänster inkräktar på tredje mans rättigheter.
 • Verkställa avtal slutna mellan dig och oss, även beträffande denna sekretesspolicy.


Kakor

Cookies är mindre textfiler som kommer in på din dator från webbsidor du besöker. Webbsidor använder cookies för att hjälpa användarna att uppnå effektiva sökningar och genomföra olika funktioner. Cookies som krävs för att webbsidan ska kunna fungera ordentligt får installeras utan ditt samtycke. Övriga cookies måste först godkännas innan dom får installeras i webbläsaren.

 • Strikt nödvändiga cookies. Strikt nödvändiga kakor tillåter kärnwebbplatsfunktioner som användarinloggning och kontohantering. Webbplatsen kan inte användas ordentligt utan strikt nödvändiga cookies.
 • Funktionscookies Funktionskakor används för att komma ihåg besökarinformation på webbplatsen, t.ex. språk, tidszon, förbättrat innehåll.


Säkerhet

För oss är säkerheten rörande dina personuppgifter viktig. https://www.storlienhogfjallshotell.se tillämpar omfattande säkerhetsmått för att undvika missbruk, förlust eller ändring av uppgifterna vi erhållit från dig. Men eftersom vi inte helt kan garantera säkerheten hos den information du tillhandahåller, måste din användning av våra digitala tjänster ske på egen risk.

Storlien Högfjällshotell AB ansvarar ej för webbplatser som drivs av tredje man och ej heller för din användning av dem. Innan du lämnar denna webbplats rekommenderar vi dig att kolla upp sekretessförfaranden hos andra webbplatser som du besöker och bedöma lämpligheten hos dylika förfaranden.Kontakta oss

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på följande sätt:

Namn: Storlien Högfjällshotell AB

Adress: Geijerbacken 10, SE-83799 Storlien

E-post: info@storlienhogfjallshotell.se

Webbplats: https://www.storlienhogfjallshotell.se

Telefonnummer: +46 647 701 01

Privacy Policy

Effective date: 2024-06-05

Updated on: 2024-06-05

This Privacy Policy explains the policies of Storlien Högfjällshotell AB on the collection and use of the information we collect when you access https://www.storlienhogfjallshotell.se (the “Service”). This Privacy Policy describes your privacy rights and how you are protected under privacy laws.

By using our Service, you are consenting to the collection and use of your information in accordance with this Privacy Policy. Please do not access or use our Service if you do not consent to the collection and use of your information as outlined in this Privacy Policy. This Privacy Policy has been created with the help of CookieScript Privacy Policy Generator.

Storlien Högfjällshotell AB is authorized to modify this Privacy Policy at any time. This may occur without prior notice.

Storlien Högfjällshotell AB will post the revised Privacy Policy on the https://www.storlienhogfjallshotell.se website

Collection and Use of Your Personal Information
Information We Collect

When using our Service, you will be prompted to provide us with personal information used to contact or identify you. https://www.storlienhogfjallshotell.se collects the following information:

 • Usage Data
 • Name
 • Email
 • Mobile Number
 • Home Address
 • Payment Information

Usage Data includes the following:

 • Internet Protocol (IP) address of computers accessing the site
 • Web page requests
 • Referring web pages
 • Browser used to access site
 • Time and date of access


How We Collect Information

https://www.storlienhogfjallshotell.se collects and receives information from you in the following manner:

 • When you fill a registration form or otherwise submit your personal information.

Your information will be stored for up to 365 days after it is no longer required to provide you the services. Your information may be retained for longer periods for reporting or record- keeping in accordance with applicable laws. Information which does not identify you personally may be stored indefinitely.How We Use Your Information

https://www.storlienhogfjallshotell.se may use your information for the following purposes:

 • Providing and maintaining our Service, as well as monitoring the usage of our Service.
 • For other purposes. Storlien Högfjällshotell AB will use your information for data analysis to identify usage trends or determine the effective of our marketing campaigns when reasonable. We will use your information to evaluate and improve our Service, products, services, and marketing efforts.
 • Managing customer orders. Your email address, phone number, social media profiles, and other user account information will be used in order to manage orders placed through our Service.
 • Managing your account. Your Personal Data can enable access to multiple functions of our Service that are available to registered users.
 • For the performance of a contract. Your Personal Data will assist with the development, undertaking, and compliance of a purchase contract for products or services you have purchased through our Service.


How We Share Your Information

Storlien Högfjällshotell AB will share your information, when applicable, in the following situations:

 • Sharing with affiliates. Storlien Högfjällshotell AB will share your information with our affiliates. These may include our parent company or subsidiaries, partners, or companies that we control.


Third-party Sharing

Any third party we share your information with must disclose the purpose for which they intend to use your information. They must retain your information only for the duration disclosed when requesting or receiving said information. The third-party service provider must not further collect, sell, or use your personal information except as necessary to perform the specified purpose.

Your information may be shared to a third-party for reasons including:

 • Analytics information. Your information might be shared with online analytics tools in order to track and analyse website traffic.
 • Payment processing and recovery services. Your information will be used in order to process payments in the event of a purchase, refund, or other similar request.
 • Marketing initiatives. Your information will be used for generating and sending newsletters, email marketing efforts, advertisements, and more.

If you choose to provide such information during registration or otherwise, you are giving Storlien Högfjällshotell AB permission to use, share, and store that information in a manner consistent with this Privacy Policy.

Your information may be disclosed for additional reasons, including:

 • Complying with applicable laws, regulations, or court orders.
 • Responding to claims that your use of our Service violates third-party rights.
 • Enforcing agreements you make with us, including this Privacy Policy.


Cookies

Cookies are small text files that are placed on your computer by websites that you visit. Websites use cookies to help users navigate efficiently and perform certain functions. Cookies that are required for the website to operate properly are allowed to be set without your permission. All other cookies need to be approved before they can be set in the browser.

 • Strictly necessary cookies. Strictly necessary cookies allow core website functionality such as user login and account management. The website cannot be used properly without strictly necessary cookies.
 • Functionality cookies. Functionality cookies are used to remember visitor information on the website, eg. language, timezone, enhanced content.


Security

Your information’s security is important to us. https://www.storlienhogfjallshotell.se utilizes a range of security measures to prevent the misuse, loss, or alteration of the information you have given us. However, because we cannot guarantee the security of the information you provide us, you must access our service at your own risk.

Storlien Högfjällshotell AB is not responsible for the performance of websites operated by third parties or your interactions with them. When you leave this website, we recommend you review the privacy practices of other websites you interact with and determine the adequacy of those practices.Contact Us

For any questions, please contact us through the following methods:

Name: Storlien Högfjällshotell AB

Address: Geijerbacken 10, SE-83799 Storlien

Email: info@storlienhogfjallshotell.se

Website: https://www.storlienhogfjallshotell.se

Phone: +46 647 701 01